Skip to main content

Jian Wang

Jian Wang

PI: David Rosenberg

Utah Water Research Lab

Post Doctoral Fellow I

Contact Information

Go toOffice Location: UWRL 243 
IconEmail: jian.wang@usu.edu