Skip to main content

Qianqiu Longyang

Qianqiu  Longyang

Civil Engineering

Contact Information

IconEmail: loongyeung@outlook.com

Biography

Major Professor: Dr. Ruijie Zeng